Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet minskar symtomen och förbättrar livskvaliten

Fysisk aktivitet och träning har positiva effekter för personer med KOL genom att de symtom som normalt hindrar eller försvårar aktiviteter minskar. Fysisk aktivitet och träning:

  • Minskar andfåddhet.
  • Förbättrar den fysiska kapaciteten.
  • Minskar risken för inläggning på sjukhus.
  • Minskar risken för inläggning/återinläggning på sjukhus vid försämringstillstånd.
  • Minskar risk för försämrad fysisk kapacitet i samband med försämringstillstånd.
  • Ökar livskvaliteten

En låg fysisk aktivitetsnivå är den faktor som starkast kan predicera mortalitet hos personer med KOL.

I boken FYSS 2021 finns rekommendationer och diagnosspecifika råd för personer med KOL. Här finns länk till några generella kapitel om rekommendationer för fysisk aktivitet och stillasittande i befolkningen och metoder för bedömning och utvärdering  FYSS 2021

Det är mycket viktigt att motivera till och stödja en ökning av fysisk aktivitet i vardagen utifrån patientens egna mål och förutsättningar.

I hälso- och sjukvårdens uppgifter ingår att:

  • Genomföra 6 minuters gångtest för personer med KOL, FEV1< 80 % av förväntat värde (Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid KOL, rekommendation 2).
  • Erbjuda konditions– och styrketräning för personer med KOL, FEV1< 80 % av förväntat värde i stabilt skede och nedsatt fysisk kapacitet (Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid KOL, rekommendation 3)
  • Erbjuda ledarstyrd konditions– och styrketräning för personer med KOL, FEV1< 80 % av förväntat värde i direkt anslutning till akut exacerbation (Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid KOL, rekommendation 3)

Rekommendation ur Socialstyrelsens riktlinjer

Tillstånd: KOL, FEV1< 80 % av förväntat värde

Åtgärd: Mätning av fysisk kapacitet med sex minuters gångtest

Motivation: Åtgärden har god förmåga att förutsäga risk för mortalitet och exacerbationer samt är ett värdefullt test för att följa patientens fysiska kapacitet. Dessutom är åtgärden säker för patienten och enkel att utföra. Tillståndet har stor svårighetsgrad.

Rekommendation: 2

Tillstånd: KOL, FEV1< 80 % av förväntat värde, sänkt fysisk förmåga.

Åtgärd: Konditions- och styrketräning

Motivation: Åtgärden har en positiv effekt på livskvalitet, fysisk förmåga och dyspné vid ett tillstånd med stor svårighetsgrad. Dessutom innebär åtgärden en låg kostnad per effekt.

Rekommendation: 3

Tillstånd: KOL, FEV1< 80 % av förväntat värde, akut exacerbation

Åtgärd: Ledarstyrd konditions- och styrketräning i direkt anslutning till akut exacerbation.

Motivering: Åtgärden leder till ökad livskvalitet, minskad risk för sjukhusinläggning och förtida död vid ett tillstånd med mycket hög svårighetsgrad. Kostnaden per effekt är låg.

Rekommendation: 3

Sidan uppdaterades senast 2024-02-14