Bedöm aktivitetsnivå och förebygg stillasittande

Bedöm nivån av fysisk aktivitet

Det är viktigt att bedöma nivån av fysisk aktivitet eftersom forskning visar att en låg nivå av fysisk aktivitet är den starkaste prediktorn för mortalitet. Stillasittande är också en riskfaktor för ohälsa och ett mål kan därför också vara att minska tiden i stillasittande.

Enkäter för att bedöma fysisk aktivitetsnivå

Socialstyrelsen har två indikatorfrågor som kan användas för att uppskatta antal aktivitetsminuter. Dessutom har GIH utvecklat och validerat en fråga för att uppskatta tid i stillasittande.
Socialstyrelsens indikatorfrågor om fysisk aktivitetsnivå

GIH:s fråga om tid i stillasittande

Andra sätt att mäta fysisk aktivitet

Nivån av fysisk aktivitet kan mätas med en:

  • Pedometer, som är ett billigt instrument och kan användas för att räkna antalet steg en person tar.
  • Accelerometer, som är dyrare, men ger mer information som antal steg, intensitet i aktivitet, energikonsumtion samt hur lång tid man spenderar i olika kroppspositioner t ex liggande, stående och gående.

Du kan läsa mer i Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS) i kapitlen Fysisk aktivitet vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom samt Bedöma och utvärdera fysisk aktivitet.

Vilka skall erbjudas råd om fysisk aktivitet?

ALLA personer med KOL, oavsett svårighetsgrad, bör erbjudas råd och insatser för att öka eller bibehålla sin nivå av fysisk aktivitet.

  • Målet är att nå upp till minst 150 aktivitetsminuter per vecka, vilket motsvarar rekommendationen om fysisk aktivitet.
  • Även om man inte når upp till 150 minuter i veckan så är det bättre att göra lite – och att försöka öka sin nivå något – än att inte göra något alls.

Socialstyrelsens indikatorfrågor om fysisk aktivitetsnivå kan användas till att bedöma nivå av fysisk aktivitet. Fråga 1 handlar om tid ägnat den senaste veckan åt fysisk träning medan fråga 2 handlar om tid ägnat den senaste veckan åt vardagsmotion. Fråga 1 (6 olika svarsalternativ), ger 1 till 6 poäng i stigande skala, dvs desto mer tid som ägnats åt fysisk träning den senaste veckan desto högre poäng. Fråga 2 (7 olika svarsalternativ), ger 1-7 poäng, även där i stigande skala. Svar från fråga 1 multipliceras med 2 och adderas till svaret från fråga 2. Om den sammanlagda poängen är 11 så motsvarar det 150 aktivitetsminuter per vecka, dvs., då når personen rekommendationen för fysisk aktivitet.

Exempel: En person som kryssar i att den genomfört fysisk träning mellan 30-60 minuter (3 poäng * 2) samt vardagsmotion 60-90 minuter den senaste veckan (4 poäng), skulle få en totalpoäng på 10.

Det är viktigt att känna till att personer med låg aktivitetsnivå har en tendens att överskatta sin aktivitetsnivå, medan personer med hög aktivitetsnivå istället underskattar sin nivå

Sidan uppdaterades senast 2024-02-26