DEL 2A – Vanliga problem vid KOL

I del 2A kommer vi att gå igenom följande:

 • Andningsproblematik och Socialstyrelsens rekommendationer
 • PEP-hjälpmedel
 • Pysandning
 • Huffing
 • Funktionell andningsviloställning

Andningsproblematik

Pysandning är en andningsteknik som kan användas både i vila och i aktivitet. Pysandning förbättrar syresättningen, minskar dyspné och ökar förmågan att vara fysiskt aktiv.

Motståndsandning med PEP-hjälpmedel i kombination med huffing är en metod som underlättar slemeliminering på ett sätt som upplevs mindre ansträngande än att hosta.

1. Hälso- och sjukvården bör erbjuda instruktioner och träning

Personer med KOL bör få möjlighet att träna pysandning så att de behärskar tekniken i vila och under aktivitet.

Hälso- och sjukvården bör även hjälpa till med utprovning och träning av hjälpmedel för PEP, dvs. motstånd på utandning. PEP bör i första hand användas vid exacerbation (Socialstyrelsen nationella riktlinjer för Vård vid astma och KOL, rekommendation 2) men det kan även vara aktuellt i stabilt skede (rekommendation 5).

Tillstånd: KOL, FEV1 < 80 % av förväntat värde, exacerbation, dyspné med eller utan sekretproblem

 • Åtgärd: Motstånd på utandning, Positive Expiratory Pressure (PEP)
 • Motivering: Tillståndet har en positiv effekt på sekretproblem vid ett tillstånd med mycket stor svårighetsgrad. Dessutom innebär åtgärden en liten kostnad. Det finns god klinisk erfarenhet av att åtgärden minskar risk för komplikationer och annan sjuklighet.
 • Rekommendation: 2

Tillstånd: KOL, FEV1 < 80 % av förväntat värde, stabilt skede, dyspné med eller utan sekretproblem

 • Åtgärd: Motstånd på utandning, Positive Expiratory Pressure (PEP)
 • Motivering: Åtgärden har en liten positiv effekt på dyspné, livskvalitet och fysisk kapacitet. Dessutom innebär åtgärden en liten kostnad. Det saknas evidens för sekreteliminering i stabilt skede.
 • Rekommendation: 5

2. PEP-hjälpmedel

Tips för att lättare få upp slem

Hypersekretion är vanligt vid KOL och hostan som sjukdomen medför är ofta ansträngande. Det kan vara svårt att få upp slem som sitter hårt och är segt.

Det finns tekniker och tips som kan underlätta mobilisering av slemmet:

 • Den vanligaste tekniken är en kombination av motståndsandning och host/huffteknik och lugn viloandning.
 • Fysisk aktivitet underlättar sekretmobilisering genom ökad ventilation och ändrad distribution av ventilationen.
 • Rikligt med dryck, gärna varm, gör slemmet lösare, lättare att lossa och få upp. Att få bort slem är svårare om man har vätskebrist. 
 • Att ändra läge ofta är bra för att få ändrad distribution av ventilationen. Bäst förutsättningarna för sekretmobilisering är i upprätt läge och sämst i ryggläge.

 Det är inte farligt att svälja slem. 

En film om PEP

https://youtu.be/jWGgaJoKZP4

En film om PEP- Hur fungerar det? 

Motståndsandning (PEP)

För en djupare och effektivare andning och för att underlätta att få upp sekret kan man använda sig av motståndsandning med PEP-flaska/Mini-PEP (PEP-pipa) kombinerat med huffing/hosta.

Motståndsandning med PEP-hjälpmedel rekommenderas även vid exacerbation även om sekret ej förekommer (Socialstyrelsens nationella riktlinjer för Vård vid astma och KOL, rekommendation 2).

Vid motståndsandning kan man temporärt höja FRC för att öppna upp avstängda luftvägar och få in luft bakom slemmet. Då är det viktigt att personen med KOL instrueras att andas in mer än hen andas ut så att en ”upptankning” av luft i lungorna sker och stagnerat slem kan lossa.

Som PEP hjälpmedel kan PEP-aid, PEP-pipa, BA-tub, PEP-mask eller annat hjälpmedel användas. Motståndet ska ligga på 10-15 cm H2O men måste anpassas individuellt.

Instruktion för pep-andning:

 • Andas in luft genom näsan (om möjligt).
 • Andas ut luften genom PEP-hjälpmedlet:
 • Utandningen ska vara lätt aktiv men inte för forcerad utan personen ska orka flera andetag i följd.
 • Utandningen ska vara mindre än inandningen så att en ”upptankning” av luft sker.
 • Andas in och ut 10 gånger i PEP –hjälpmedlet.
 • Huffa eller hosta.
 • Upprepa så att ”upptankning med luft” och hosta eller huffing genomförs 3 gånger.
 • Avsluta med några vanliga andetag i PEP –hjälpmedlet.
 • Genomför proceduren 2-5 gånger per dag efter behov.

 3. Pysandning

Pysandning är ett viktigt verktyg i vardagen

Bra andningsteknik är viktigt eftersom det minskar dyspnén genom att öka effekten av andningsarbetet. Pysandning, eller sluten läppandning, är den vanligaste tekniken och kan användas både i vila och under aktivitet.

Personer med KOL har ofta en hög funktionell residualkapacitet (FRC eller andningsmedelläge) till följd av hyperinflationen (ökande mängd luft i lungorna som inte utnyttjas eller byts ut).

https://youtu.be/r8Xtp8NK4uM
https://youtu.be/WJaaoc1fX8g

Pysandningen:

 • Förebygger att luftvägarna faller samman.
 • Ger förlängd utandning och sänker andningsfrekvensen.
 • Sänker FRC vilket leder till att tidalvolymen kan öka och därmed även den alveolära ventilationen.
 • Minskar koldioxidhalten och ökar syremättnad i blodet.
 • Ger lugnare andningsmönster under aktivitet.

Personer med KOL som behärskar pysandning har ett verktyg som:

 • Ger bättre förutsättningar för fysisk aktivitet eftersom andningsarbetet ger bättre effekt, andningen kan hållas under kontroll och andfåddheten minskar.
 • Kan användas vid vilopauser för att lugna ned andningen under en aktivitet.
 • Kan användas vid svår dyspné och som bidrar till en känsla av större kontroll och trygghet
INSTRUKTION FÖR PYSANDNING 
 • Pysandning behöver tränas i vila, men kanske framförallt under aktivitet som t ex vid trappgång. Uppmana patienten att:
 • Andas med nedre delen av bröstkorgen och magen.
 • Andas in genom näsan för att fukta och värma luften.
 • Pysa ut luften genom munnen med halvslutna läppar. Utandningen ska vara lätt aktiv och längre än inandningen.

4. Huffing

Huffing gör det lättare att få upp slem

Huffing är en teknik för att få upp djupt sittande sekret och upplevs ofta mindre ansträngande än att hosta. Huffing är en hostning med öppen epiglottis och sker som en forcerad utandning efter en inandning. Vid huffing är risken för bronkospasm mindre än vid vanlig hosta. Huffing minskar även belastningen på bäckenbotten.

https://youtu.be/VKVJAm5NUyk
INSTRUKTION FÖR HUFFING
 1. Andas in ett djupt andetag.
 2. Gör en kraftig utandningsstöt med öppen mun som om du skulle göra imma på en spegel.
 3. Upprepa några gånger med mindre mängd luft kvar i lungan.
 4. När slemmet kommit en bit på väg upp, hosta eller harkla upp det och spotta sedan ut det.

5. Funktionell andningsviloställning- om det blir extra jobbigt att andas

Kraftig andnöd

Vid KOL kan man ibland uppleva kraftig andnöd, framförallt i samband med försämringstillstånd eller fysisk ansträngning. Vid kraftig andnöd kan man uppleva starkt obehag och ångest och det kan vara bra att ha en strategi för att få bättre kontroll över och lugna ned andningen.

Det är viktigt att personen lär sig känna igen vardaglig variation i andnöd till skillnad från försämringstillstånd för att kunna bedöma behov av insatser ifrån hälso- och sjukvården.

FUNKTIONELL ANDNINGSVILOSTÄLLNING

Viloställningarna gör det lättare för att andas. Då man vilar huvudet i händerna kan fler muskler användas till andningsarbetet.

1- Sitt i ”kuskställning” med underarmarna/armbågarna stödda mot knäna. Vila huvudet i händerna.

Eller

2- Sitt vid ett bord  och stöd underarmarna/armbågarna mot bordet. Vila huvudet i händerna. 

STRATEGI OM DET BLIR EXTRA JOBBIGT ATT ANDAS
 • Andas med pysandning för att förbättra syresättningen och lugna andningen.
 • Ta luftrörsvidgande medicin om det är förskrivet.
 • Sitt i någon av de funktionella andningsviloställningarna.
 • Lossa tätt åtsittande kläder.

Klicka här för att fortsätta till del 2B

Sidan uppdaterades senast 2024-03-06