Vad är KOL?

Vad är KOL?

KOL står för kroniskt obstruktiv lungsjukdom och är en av våra vanligaste folksjukdomar. Drygt 500 000 svenskar beräknas ha KOL och sjukdomen orsakar mycket lidande för de personer som drabbas samt medför stora kostnader.

DEFINITION AV KOL

Definitionen av sjukdomen som ges nedan är baserad på Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation för KOL från 2023.

KOL är en heterogen sjukdom där de viktigastes sjukdomsmekanismerna är inflammation i de minska luftrören (bronkiolit) och förstörda lungblåsor (emfysem). Oftast är den bakomliggande orsaken inandning av ämnen skadliga för lungorna, framför allt tobaksrök. KOL karaktäriseras av kronisk luftvägsobstruktion och de vanligaste symtomen är hosta, slem och dyspné. Sjukdomen går att förebygga och med icke-farmakologisk och farmakologisk behandling kan symtom och prognos förbättras.

KOL ÄR EN INFLAMMATIONSSJUKDOM OFTAST ORSAKAD AV RÖKNING

Tobaksrök och andra luftburna agens utövar direkt skadlig effekt på luftvägar och lungvävnad och ger dessutom upphov till inflammation som vid upprepad exponering blir kronisk. Sjukdomen orsakas av inflammationsceller i luftrör och lungvävnad.

KOL KARAKTÄRISERAS AV LUFTVÄGSOBSTRUKTION

som ger en sänkt FEV1/FVC-kvot vid spirometri. En luftvägsobstruktion innebär att motståndet i luftvägarna är ökat vilket gör att flödet blir försvårat. Luftvägsobstruktionen vid KOL är orsakad av strukturella förändringar i de små luftrören (bronkiolit) och destruktion av lungvävnad (emfysem). Dessa förträngningar och kollapsen av lungvävnad skapar flödeshinder vilket märks framförallt på utandningen.

FEV1, den maximala volymen man kan andas ut under den första sekunden vid en forcerad utandning, påverkas negativt av det ökade motståndet. FVC, som är ett mått på den största volym en person kan andas ut i en forcerad utandning, kan också vara påverkat vid KOL men inte lika mycket som FEV1. Det innebär att kvoten FEV1/FVC blir ett mått på obstruktivitet och kommer att vara sänkt vid KOL. En sänkt FEV1/FVC-kvot används också som ett diagnostiskt kriterium för KOL.


LUFTVÄGSOBSTRUKTIONEN ÄR KRONISK OCH NORMALISERAS INTE SPONTANT ELLER EFTER BEHANDLING

Om KOL misstänks utifrån riskfaktorer och symtombild ska luftvägsobstruktionen bekräftas med dynamisk spirometri. Värden efter bronkdilatation ska användas.

PROGRESSIONSTAKTEN VARIERAR

Sjukdomens progression, mätt som årlig försämring av FEV1, varierar avsevärt.

Sidan uppdaterades senast 2024-01-30