Sjukdomsutveckling

KOL kommer ofta smygande och kan förväxlas med tecken på åldrande

Eftersom symtomen på KOL ofta kommer smygande så är det många som inte tolkar det som en sjukdom utan som teckan på ökad ålder eller dålig kondition. Därför är det också många som inte söker vård.

Tidiga symtom på KOL kan t ex vara att man får många förkylningar som inte vill ge med sig och att man känner sig allt tröttare. Ganska tidigt blir man också andfådd vid måttlig aktivitet, vilket lätt tolkas som dålig kondition. Man kan också ha en ständig hosta som man vant sig vid.

Bedömning av sjukdomens svårighetsgrad

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) rekommenderar en kombinerad bedömning av lungfunktionsnedsättning (GOLD stadium 1-4) samt symtombild och exacerbationsfrekvens (GOLD grupp A, B eller E), se figur 1.

Figur 1. Gradering av KOL enligt GOLD

Lungfunktionsnedsättningen klassas som lindrig till mycket svår (GOLD stadium 1-4). Symtombilden skattas med validerade frågeformulär, i första hand CAT eller mMRC-skalan.

KOL graderas även avseende risk för framtida exacerbationer i GOLD-grupper, efter grad av symtom samt exacerbationshistorik. Tidigare gjordes indelningen i grupp A, B, C och D men i den senaste uppdateringen har man slagit samman grupp C och D till en ny ”grupp E”, med hög exacerbationsrisk. Patienten s symtom bedöms som tidigare men hjälp av skattningsskalor, där CAT < 10 eller mMRC < 2 innebär grupp A och CAT ≥ 10 eller mMRC ≥ 2 grupp B. Grupp E innebär att patienten haft minst två exacerbationer per år eller minst en exacerbation med sjukhusinläggning, oavsett symtomnivå.


Sidan uppdaterades senast 2024-02-05