Kost- och energibehov

KOL ökar risken för undernäringstillstånd

Personer med KOL har ökad risk att drabbas av viktförlust och undernäringstillstånd. Risken att drabbas ökar med svårighetsgraden på sjukdomen.

Undernäring ökar risken för:

  • Förtida död.
  • Minskad muskelmassa och muskelstyrka.
  • Nedsatt infektionsförsvar.
  • Osteoporos
  • Ökat behov av intensivvård.
  • Ökad vårdtid vid inläggning på sjukhus.
  • Tidig återinläggning efter utskrivning från sjukhus.
  • Ångest, depression

Personer med KOL som har Body Mass Index (BMI) 25 till 29, vanligen klassat som övervikt, mår enligt forskningen bäst och har bäst prognos. BMI < 22 är en riskfaktor.

Följa patientens vikt och sätt in insatser tidigt

Många personer med KOL behöver stöd från hälso- och sjukvården för att tillgodose det ökade behovet av energi och protein.

Det är också vanligt med samsjuklighet, t ex diabetes och hjärtsvikt. Vid samsjuklighet och behov av ökat energiintag eller annan specifik kost behövs ofta bedömning och insatser av dietist.

Vid insatser för att öka nivån av fysisk aktivitet måste energibehovet och risk för undernäring beaktas.

Det är viktigt att i tid identifiera personer med behov av nutritionsbehandling. 


Rekommendation ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer för Vård vid astma och KOL

Tillstånd: KOL, BMI<22

Åtgärd: Nutritionsbehandling, näringsdryck

Motivering: Åtgärden har en positiv effekt på vikt, BMI och funktionell kapacitet vid ett tillstånd med stor svårighetsgrad.

Rekommendation: 3

Sidan uppdaterades senast 2023-10-17