Exacerbationer

Uppmärksamma och behandla exacerbationer tidigt!

Exacerabation är en försämring i det vanliga tillståndet och en allvarlig klinisk händelse hos personer med KOL. Det är viktigt att uppmärksamma tidiga tecken på exacerbation, så att rätt insatser kan sättas in i tid.

De vanligaste symtomen vid exacerbationer är en kraftig ökning av dyspné tillsammans med slemhosta. En exacerbation behöver dock inte medföra ökad sekretproduktion.

Exacerbationer är relativt vanligt och ger sämre klinisk prognos. Många exacerbationer kommer inte till sjukvårdens kännedom och en del lindriga exacerbationer går över av sig själva.

Att stimulera till och underlätta för fysisk aktivitet i samband med en exacerbation är mycket viktigt, då det minskar risken för återinsjuknande och mortalitet.

Förebygg exacerbation med vaccination

Personer med KOL bör vaccinera sig mot influensa och pneumokocker för att minska risken för exacerbationer.

REKOMMENDATION UR SOCIALSTYRELSENS NATIONELLA RIKTLINJER FÖR VÅRD VID ASTMA OCH KOL

Tillstånd: KOL, FEV1 < 80 % av förväntat värde, exacerbation, dyspné med eller utan sekretproblem

Åtgärd: Motstånd på utandning, Positive Expiratory Pressure (PEP)

Rekommendation: 2

Motivering till rekommendation: Åtgärden har en positiv effekt på sekretproblem vid ett tillstånd med mycket stor svårighetsgrad. Dessutom innebär åtgärden en liten kostnad. Det finns god klinisk erfarenhet av att åtgärden minskar risk för komplikationer och annan sjuklighet.

Tillstånd: KOL, FEV1 < 80 % av förväntat värde, akut exacerbation

Åtgärd: Ledarstyrd konditions- och styrketräning i direkt anslutning till akut exacerbation

Rekommendation: 3

Motivering till rekommendation: Åtgärden leder till ökad livskvalitet, minskad risk för sjukhusinläggning och förtida död vid ett tillstånd med mycket stor svårighetsgrad. Kostnaden per effekt är låg.

Tillstånd: KOL, upprepade exacerbationer

Åtgärd: Återbesök minst 2 ggr per år med bedömning av symtom och fysisk aktivitet

Rekommendation: 2

Motivering till rekommendation: Åtgärden leder till möjlighet att följa sjukdomsutveckling samt optimera behandling vid ett tillstånd med mycket stor svårighetsgrad. Kommentar: Det vetenskapliga underlaget för åtgärden är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande

Tillstånd: KOL, akut exacerbation

Åtgärd: Återbesök inom 6 veckor med bedömning av symtom och fysisk aktivitet

Rekommendation: 2

Motivering till rekommendation: Åtgärden leder till möjlighet att följa sjukdomsutveckling samt optimera behandling vid ett tillstånd med mycket stor svårighetsgrad. Kommentar: Det vetenskapliga underlaget för åtgärden är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande

Tillstånd: KOL, akut exacerbation, respiratorisk acidos

Åtgärd: Non-invasiv ventilation

Rekommendation: 3

Motivering till rekommendation: Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad och tillståndet minskar risken för respiratorisk acidos, dödlighet och vårdbehov samt har en låg kostnad per effekt.

Sidan uppdaterades senast 2024-02-26