Egenvård vid exacerbation

Uppmana personer med KOL att kontakta primärvården i tid

Vid misstanke om en exacerbation bör man uppmana personen att uppsöka sin hälsocentral/vårdcentral för bedömning. Många personer med KOL väntar för länge med att uppsöka hälso- och sjukvården vilket kan göra exacerbationen kraftigare. Det är viktigt att inte negligera en person med KOL och symtom på en exacerbation.

Motståndsandning (PEP-andning) vid exacerbation

För att få en djupare, effektivare andning och minska andnöd/andfåddhet bör motståndsandning (PEP) rekommenderas och instrueras.

PEP gör att slem lättare lossnar och kombineras då med med huffing/hosta för att lättare få upp slemmet. PEP står för positivt tryck på utandningen. PEP-andning genomförs som det beskrivs i rutan Instruktion för PEP-andning.

Motstånd på utandningen får man genom att använda ett hjälpmedel, t ex en PEP-aid, PEP-pipa, PEP-mask eller BA-tub eller genom att använda pysandning.

Motståndet i PEP-hjälpmedlet ska vara cirka 10-15 cm vatten. Pysandning ger ett motstånd på ca 5 cm vatten. En sjukgymnast/fysioterapeut kan prova ut ett PEP-hjälpmedel med optimalt motstånd.

Skriftlig behandlingsplan ger en strategi vid exacerbation

Personer med KOL bör ha en skriftlig behandlingsplan som innehåller en strategi för hur de själva kan öka sin medicinering vid tecken på försämringstillstånd (Socialstyrelsen nationella riktlinjer för Vård vid astma och KOL, rekommendation 3). En sådan plan kan göras tillsammans med läkare och/eller KOL-sjuksköterska.

Instruktion för PEP-andning om du har slem

1. Andas in luft genom näsan (om möjligt).

2. Andas ut luften i PEP-hjälpmedlet eller med pysandning:

  • Utandningen ska vara lätt aktiv men inte forcerad, du ska orka flera andetag i följd.
  • Utandningen ska vara mindre än inandningen så att du ”tankar upp dig” med luft.

3. Andas in och ut 10 gånger i PEP–hjälpmedlet eller med pysandning.
4. Huffa eller hosta.
5. Upprepa steg 1 till steg 4 tre gånger.
6. Avsluta med några vanliga andetag i PEP–hjälpmedlet eller med pysandning.

  • Genomför PEP-andning 2-5 gånger per dag efter behov.

Instruktion för PEP-andning om du inte har slem:

Använd pysandning när andningen känns jobbig i vila. Om du har behov av att underlätta andningen ytterligare kan du prova att sitta i en funktionell andningsviloställning.

Använd pysandning när du är fysiskt aktiv. Pysandning kan användas för att underlätta vid alla typer av fysiska aktiviteter t ex då du promenerar, går i trappa eller gör muskelstärkande övningar.


Generell strategi för egenvård vid exacerbation

Tabellen visar en generell strategi för egenvård vid exacerbation. Strategin kan behöva förändras efter bedömning av den enskilda personen hälsotillstånd och eventuella samsjuklighet.

SymtomMedicinerÖvrig behandling
Hälso- och sjukvården ska alltid kontaktas.Ökad andfåddhet, tecken på förkylning.Använd kortverkande luftrörsvidgande medicin, upp till 8 ggr/dag.Fortsätt med fysisk aktivitet, men något lugnare.

Använd PEP-andning och tekniker för att få upp slem vid behov.
Hälso- och sjukvården ska alltid kontaktas.Ökad mängd slem, ändrad färg på slemmet.Efter konsultation med läkare: kortisonbehandling och/eller antibiotikabehandling.Fortsätt med fysisk aktivitet, men något lugnare.

Använd PEP-andning och tekniker för att få upp slem vid behov.

Sidan uppdaterades senast 2023-10-17