Uppdaterad information Läkemedelsverket

Informationen på KOLwebben utgår från Socialstyrelsens riktlinjer (uppdaterade 2020) samt Läkemedelsverkets rekommendationer från 2015. I mars 2023 uppdaterades Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationerna vars huvudbudskap summeras här

Informationen på KOLwebben utgår från Socialstyrelsens riktlinjer (uppdaterade 2020) samt Läkemedelsverkets rekommendationer från 2015. I mars 2023 uppdaterades Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationerna och huvudbudskapen i de nya rekommendationerna är:

 • Farmakologisk behandling av KOL ges som del i ett helhetskoncept tillsammans med rökstopp, beaktande av yrkesmässig exponering, nutrition, fysisk träning och övrig rehabilitering samt vaccinationer och behandling av samsjuklighet.
 • Val av initial inhalationsbehandling bör baseras på GOLD-grupperna A, B och E (symtombild och exacerbationsfrekvens).
 • Läkemedelsbehandling presenteras i en ny trappmodell inkluderande:
  • Enskild luftrörsvidgare (långverkande muskarinreceptorantagonist, LAMA eller långverkande beta-2-receptoragonist, LABA)
  • Dubbel luftrörsvidgning (LAMA + LABA)
  • Trippelbehandling med tillägg av inhalationssteroider (ICS) vid specifika indikationer
  • Tilläggsbehandling med fosfodiesteras- 4-hämmare, makrolid, hemsyrgas eller ventilationsstöd kan vara aktuellt vid vissa specifika indikationer.
 • Felaktig inhalationsteknik är en vanlig orsak till terapisvikt, varför uppföljning och återkommande utvärdering av inhalationsteknik är av stor vikt.
 • Behandling med kombination av olika typer av inhalatorer kan öka risken för användarfel.

Länk till behandlingsrekommendationer

Sidan uppdaterades senast 2023-05-24