Uppföljning av sjukdomen

Varför är det viktigt med uppföljning av sjukdomen?

Det övergripande målet för hälso- och sjukvårdens insatser vid KOL är att minska symtom och att förebygga försämringsperioder. Det är därför viktigt att regelbundet följa upp hur personer med KOL svarar på behandlingen och hur deras sjukdomsutveckling ser ut.

Vilken roll har hälso- och sjukvården?

Uppföljning ska ske med olika frekvens beroende på sjukdomens symtom och behandling. Hälso- och sjukvården bör eftersträva att återbesök med bedömning av symtom och fysisk aktivitet och i vissa fall spirometri ska ske med den frekvens som redovisas i tabellen Återbesök; frekvens och innehåll samt Rekommendationer ut Socialstyrelsens nationella riktlinjer för Vård vid astma och KOL.

Det är viktigt att uppmärksamma de aspekter av sjukdomen som är viktigast för personerna med KOL i deras dagliga liv. Frågeformulär kan vara ett sätt att fånga det som är viktigt och sådana bör användas för att bättre bedöma funktionsnedsättningen som sjukdomen ger, utvärdera effekt av insatser och följa sjukdomen över tid.

Följande frågeformulär bör användas (Socialstyrelsens nationella riktlinjer för Vård vid astma och KOL):

  • CAT (rekommendation 2).
  • mMRC (rekommendation 4).
TillståndFrekvens för uppföljningBesökets innehåll
KOL med akut exacerbation Inom 6 veckorBedömning av symtom med validerat frågeformulär (t ex CAT)
KOL med upprepade exacerbationerMinst 2 ggr per årAnamnes om rökstatus, exacerbationer och fysisk aktivitet.
KOL med underhållsbehandling1 gång per årUppföljning av skriftlig behandlingsplan
KOL utan underhållsbehandlingVid behovUndersökning av längd och vikt, inhalationsteknik och saturation
KOL, FEV1 < 80 procent av förväntat värde1 gång per år, i max 5 årSpirometri för att identifiera personer med snabb årlig lungfunktionsförsämring (”rapid decliners”).
Rökare med KOL1 gång per årSpirometri

REKOMMENDATIONER UR SOCIALSTYRELSENS NATIONELLA RIKTLINJER FÖR VÅRD VID ASTMA OCH KOL

Tillstånd: KOL, rökare

Åtgärd: Uppföljning med spirometri en gång per år

Motivering: Åtgärden leder till möjlighet att följa sjukdomsutveckling, optimera behandling och motivera till rökstopp vid ett tillstånd med stor svårighetsgrad.

Rekommendation: 2

Tillstånd: KOL, upprepade exacerbationer

Åtgärd: Återbesök minst 2 ggr per år med bedömning av symtom och fysisk aktivitet.

Motivering: Åtgärden leder till möjlighet att följa sjukdomsutveckling samt optimera behandling vid ett tillstånd med mycket stor svårighetsgrad.

Rekommendation: 2

Tillstånd: KOL, akut exacerbation

Åtgärd: Återbesök inom 6 veckor med bedömning av symtom och fysisk aktivitet.

Motivering: Åtgärden leder till möjlighet att följa sjukdomsutveckling samt optimera behandling vid ett tillstånd med mycket stor svårighetsgrad.

Rekommendation: 2


Tillstånd: KOL, FEV1< 80 % av förväntat värde.

Åtgärd: Årlig spirometri för att identifiera patienter med snabb lungfunktionsförsämring (“rapid decliners”).

Motivering: Åtgärden leder till möjlighet att följa sjukdomsutveckling samt optimera behandling vid ett tillstånd med mycket stor svårighetsgrad. Åtgärden ger möjlighet att identifiera patienter med en snabb lungfunktionsförsämring.

Rekommendation: 2

Tillstånd: KOL, utan underhållsbehandling

Åtgärd: Återbesök vid behov med bedömning av symtom och fysisk aktivitet.

Motivering: Åtgärden leder till möjlighet att följa sjukdomsutveckling och ta ställning till eventuell behandling vid ett tillstånd med måttlig svårighetsgrad.

Rekommendation: 3

Tillstånd: KOL, med underhållsbehandling

Åtgärd: Återbesök en gång per åt med bedömning av symtom och fysisk aktivitet.

Motivering: Åtgärden leder till möjlighet att följa sjukdomsutveckling samt optimera behandling vid ett tillstånd med måttlig svårighetsgrad.

Rekommendation: 3

Sidan uppdaterades senast 2023-10-20