CAT – COPD Assessment Test

CAT ger information om konsekvenser av KOL i dagliga livet

COPD Assessment Test, CAT, har utvecklats för att ge ett mått på hur  hälsotillståndet påverkas vid KOL och därmed underlätta ett förbättrat omhändertagande.

CAT har utvecklats utifrån intervjuer med personer med KOL och anses därför fånga upp aspekter och konsekvenser av sjukdomen som har betydelse i det dagliga livet. CAT bör användas regelbundet i hälso- och sjukvården (Socialstyrelsens nationella riktlinjer för Vård vid astma och KOL, rekommendation 2).

Frågeformuläret CAT

CAT består av 8 frågeställningar om KOL-relaterade symtom. I instrumentet skattas förekomst eller svårighetgrad på dessa symtom på en 5-gradig skala. Totalpoängen summeras (0-40 poäng där en högre siffra indikerar en större påverkan) och kan ses som ett mått på hur mycket sjukdomen påverkar personens liv.

Frågeformuläret CAT

Manual för CAT

Sidan uppdaterades senast 2023-12-05