Vad är KOL?

KOL står för kroniskt obstruktiv lungsjukdom och är en av våra vanligaste folksjukdomar. Drygt 500 000 svenskar beräknas ha KOL och sjukdomen orsakar mycket lidande för de personer som drabbas samt medför stora kostnader.

DEFINITION AV KOL

Definitionen av sjukdomen som ges nedan är baserad på Läkemedelsverkets rekommendationer för farmakologisk behandling vid KOL från 2009 och 2015.

KOL ÄR EN INFLAMMATIONSSJUKDOM OFTAST ORSAKAD AV RÖKNING

Tobaksrök och andra luftburna agens utövar direkt skadlig effekt på luftvägar och lungvävnad och ger dessutom upphov till inflammation som vid upprepad exponering blir kronisk. Sjukdomen orsakas av inflammationsceller i luftrör och lungvävnad.

KOL KARAKTÄRISERAS AV LUFTVÄGSOBSTRUKTION

som ger en sänkt FEV1/FVC-kvot vid spirometri. En luftvägsobstruktion innebär att motståndet i luftvägarna är ökat vilket gör att flödet blir försvårat. Luftvägsobstruktionen vid KOL är orsakad av strukturella förändringar i de små luftrören (bronkiolit) och destruktion av lungvävnad (emfysem). Dessa förträngningar och kollapsen av lungvävnad skapar flödeshinder vilket märks framförallt på utandningen.

FEV1, den maximala volymen man kan andas ut under den första sekunden vid en forcerad utandning, påverkas negativt av det ökade motståndet. FVC, som är ett mått på den största volym en person kan andas ut i en forcerad utandning, kan också vara påverkat vid KOL men inte lika mycket som FEV1. Det innebär att kvoten FEV1/FVC blir ett mått på obstruktivitet och kommer att vara sänkt vid KOL. En sänkt FEV1/FVC-kvot används också som ett diagnostiskt kriterium för KOL.


LUFTVÄGSOBSTRUKTIONEN ÄR KRONISK OCH NORMALISERAS INTE SPONTANT ELLER EFTER BEHANDLING

Vid ett så kallat reversibilitetstest utförs spirometri före och efter inhalation av luftrörsvidgande medicin. Om luftvägsobstruktionen är reversibel normaliseras eller förbättras den avsevärt vid tillförsel av luftrörsvidgande läkemedel. FEVkan förbättras vid KOL men om förbättringen är så stor att värdena normaliseras så talar det mot diagnosen KOL. För att ställa diagnosen KOL ska spirometri med reversibilitetstest göras.

PROGRESSIONSTAKTEN VARIERAR

Sjukdomens progression, mätt som årlig försämring av FEV1, varierar avsevärt.

Sidan uppdaterades senast 2024-01-30