Hur får man KOL diagnos?

https://youtu.be/pu2-HODOZ10

Screening med minispirometri

I Sverige har många KOL utan att veta om det. Därför bör rökare och före detta rökare genomföra en minispirometri vid misstanke om KOL. Filmen screening med minispirometri visar hur en sådan undersökning går till. Om man efter undersökningen fortfarande misstänker KOL, ska en lungfunktionsundersökning, en spirometri, göras för att en säker diagnos ska kunna ställas.

Lungfunktionsundersökning – spirometri

För att ställa diagnosen KOL genomförs en lungfunktionsundersökning (spirometri) på en hälsocentral/vårdcentral eller sjukhus. Då görs även ett reversibilitetstest, där man ser om lungvägsförträngningen kan gå tillbaka med hjälp av luftrörsvidgande mediciner.

Andra undersökningar

En lungröntgen bör göras för att utesluta andra lungsjukdomar.

Om behov finns görs även utredning och bedömning av andra sjukdomar/tillstånd som är mer vanligt förekommande hos personer med KOL än hos befolkningen i allmänhet

Vårdförloppet vid misstanke om KOL finns väl beskrivet för att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården. Dokumentet framtaget av Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och Sjukvård för Sveriges regioner i samverkan, riktar sig främst till vårdpersonal men finns tillgängligt att läsa här.

Sidan uppdaterades senast 2023-08-24