Informationen på KOLwebben baseras på Socialstyrelsens behandlingsrekommendationer (uppdaterade 2020) samt Läkemedelsverket (uppdaterade 2023).

Nationella riktlinjer för behandling av astma och KOL Socialstyrelsen

KOL Behandlingsrekommendation Läkemedelsverket

Huvudbudskapet från Läkemedelsverket 2023 är följande:

Farmakologisk behandling av KOL ges som en del av ett helhetskoncept tillsammans med rökstopp, beaktande av yrkesmässig exponering, nutrition, fysisk träning och övrig rehabilitering samt vaccinationer och behandling av samsjuklighet.

Val av inhalationsbehandling bör baseras på GOLD-grupperna A, B och E (symtombild och exacerbationsfrekvens).

Läkemedelsbehandling presenteras i en ny trappmodell

Trappmodellen består av:

  • Det första steget följer med samtliga patienter genom hela sjukdomsförloppet.
  • Steg 2: Enskild luftrörsvidgande (långverkande muskarinreceptorantagonist, LAMA, eller långverkande beta-2-receptoragonist, LABA)
  • Steg 3: Dubbel luftrörsvidgning (LAMA + LABA)
  • Steg 4: Trippelbehandling med tillägg av inhalationsteroider (ICS) vid specifika indikationer
  • Steg 5: Tilläggsbehandling med fosfodiesteras-4-hämmare, makrolid, hemsyrgas eller ventilatorstöd kan vara aktuellt vid vissa specifika indikationer.

Felaktig inhalationsteknik är en vanlig orsak till terapisvikt, varför uppföljning och återkommande utvärdering av inhalationsteknik är av stor vikt. Behandling med kombination av olika typer av inhalatorer kan öka risken för användarfel.

Val av behandling utifrån GOLD-grupper A, B och E.

Sidan uppdaterades senast 2023-12-01