Luftvägsregistret

Luftvägsregistret är ett nationellt kvalitetsregister för personer med sjukdomarna astma och/eller KOL. Registrets syfte är att förbättra kvaliteten i vården för dessa sjukdomsgrupper samt att säkerställa likvärdig vård i hela landet. Klicka här för att komma till Luftvägsregistrets hemsida.

Idag deltar alla landsting i Sverige i Luftvägsregistret men långt ifrån alla vårdenheter registrerar i registret. Fråga gärna den enhet som du har kontakt med om de registrerar i Luftvägsregistret.

Vilka är fördelarna?

Fördelar med registret för dig som patient är:

  • att säkerställa en lämplig behandling och uppföljning av din astma eller KOL
  • att det ger en bättre kontinuitet för vårdgivaren genom att et profil med dina uppgifter skapas
  • att du ska få möjlighet till egenkontroll och uppföljning av din astma-eller KOL-sjukdom genom en utskrift av din profil från varje vårdbesök.

Dina rättigheter som patient

Du kan tacka nej till att bli registrerad och du kan få dina uppgifter borttagna om du vill. Ditt landsting eller region är personuppgiftsansvarigt och hos dem finns ett personuppgiftsombud som kan lämna upplysningar.

Vad registreras?

Din vårdgivare får vid registreringen fylla i ett antal frågor som rör din sjukdom, till exempel: Hur är det med din lungfunktion? Vilken är din läkemedelsbehandling? Fick du lämplig vård vid akut försämring? Har du vac­cinerats mot influensa och lunginflammation? Om du röker har du erbjudits hjälp till rök­stopp?

Vissa uppgifter som registreras i kvalitetsregistret hämtas från din patientjournal och från befolkningsregistret. Exempel på uppgifter som registreras är: personnummer, adress, diagnos, lungfunktion, längd och vikt.

Hur hanteras informationen i registret?

Uppgifterna i registret behandlas med samma sekretessregler som din vanliga medicinska journal. Det innebär att dina uppgifter i vissa fall kan spärras för åtkomst för andra än din vårdgivare och att du kan få veta vilka som har haft tillgång till dina uppgifter.

Vad är ett nationellt kvalitetsregister?

Kvalitetsregister i vården finns för att utveckla och säkra vårdens kvalitet så att resultatet och upplevelsen blir ännu bättre för dig som patient. De gör det möjligt för att följa upp den vård som ges.

Förbättringsarbetet möjliggörs av alla patienters medverkan så att vi på gruppnivå kan jämföra resultat mellan olika enheter i landet. Med uppgifterna i registret får vi unika möjligheter att se vilka arbetssätt, behandlingsmetoder, läkemedel och produkter som ger bra resultat för dig som patient och vilka som inte längre bör användas. Ju fler som är med desto säkrare blir resultaten.

Du är med och förbättrar vården genom ditt bidrag. Genom att lämna ditt bidrag till kvalitetsregistret är du med och förbättrar vården. De uppgifter om dig som registreras är personnummer, vårdkontakter, diagnos och medicinska ställningstaganden. I sammanställningarna som görs på gruppnivå går det inte att identifiera uppgifter om dig.

Läs mer om nationella kvalitetsregister på http://www.kvalitetsregister.se/

Publikationer från Luftvägsregistret

KOLL på KOL

KOLL på KOL webbutbildning

Patientbroschyr från Luftvägsregistret

Sidan uppdaterades senast 2023-10-23