Vad händer i lungorna vid KOL?


Inflammation

Sjukdomen uppstår till följd av inverkan av de inflammationsceller som påvisas i luftrör och lungvävnad hos personer med KOL. Den vanligaste orsaken till ansamling av inflammationsceller är den retning som tobaksrökning ger upphov till. Även annan exponering som rök, damm, gaser på arbetsplatser och förbränningsgaser inomhus i primitiva bostäder som saknar effektiv rökgasavledning har betydelse för sjukdomens utveckling.

 
Luftvägsobstruktion

Med luftvägsobstruktion menas att motståndet mot luftflödet i lungorna är ökat så att flödet blir försvårat. Detta gör sig mest gällande under utandning. Den bronkiolit som ligger bakom KOL leder till att perifera luftvägar förträngs och emfysemet ger nedsatt elasticitet i lungorna och ökad kollapstendens hos luftrören under utandning. Båda dessa fenomen ger upphov till flödeshinder.

 
Bronkiolit


Bronkiolit och emfysem orsakar de strukturella förändringar i perifera luftvägar och lungparenkym som ligger bakom det karakteristiska lungfunktionsbortfallet vid KOL. Den kroniska inflammationen i perifera luftvägar (bronkioler och små bronker) startar tidigt. Den upprepade exponeringen leder till kronisk inflammation som ger återkommande skador i luftvägarna med åtföljande reparationsprocesser. Som bilden bronkiolit visar leder reparationsprocesserna till en förträngning av lumen och fysiologiskt till en mer eller mindre irreversibel lurfvägsobstruktion.


Bronkiolit. Till vänster är en bild på en frisk bronkiol. Till höger är en bronkiol som drabbats av bronkiolit som hos en person med KOL. Slemhinnan är förtjockad, svullen och produktionen av slem är ökad. Det leder till mindre diameter i luftvägen och därigenom svårare för luften att passera.


Emfysem. Bilden till vänster visar friska lungblåsor med hela väggar i varje blåsa och bibehållen elasticitet. Bilden till höger visar del av lunga som drabbats av emfysem, där väggarna mellan lungblåsorna gått sönder och elasticiteten minskat.


Emfysem

Emfysem innebär att väggarna i lungblåsorna går sönder och större emfysemblåsor bildas. Bilden med emfysem visar friska lungblåsor samt emfysem. 

Följderna av emfysem är att det blir mindre yta där syre och koldioxid kan transporteras mellan lunga och blod. Även elasticiteten i lungan minskar och små luftvägar kan stängas av.

Bronkiolit och emfysem gör det svårare att andas

Bronkiolit leder till svullnad, slembildning och ärrbildning som ger förträngningar i luftvägarna. Emfysem leder till minskad elasticitet i luftvägarna. Allt detta ger en försvårad utandning. Obstruktiviteten kan behandlas med luftrörsvidgande mediciner men försvinner aldrig helt.

Eftersom det är svårt att andas ut, stannar gammal luft kvar i lungan och hindrar ny syrerik luft att nå blodet. Konsekvensen är att man lättare blir andfådd och kan uppleva andnöd. Hos vissa patienter dominerar emfysem och hos andra dominerar bronkioliten vilket leder till att personer med KOL varken påverkas på samma sätt eller svarar på behandling på samma sätt.

Sidan uppdaterades senast: 2017-10-06