CAT

CAT - COPD Assessment Test

CAT ger information om konsekvenser av KOL i dagliga livet

CAT har utvecklats för att ge ett mått på hur  hälsotillståndet påverkas vid KOL och därmed underlätta ett förbättrat omhändertagande.

CAT har utvecklats utifrån intervjuer med personer med KOL och anses därför fånga upp aspekter och konsekvenser av sjukdomen som har betydelse i det dagliga livet. CAT bör användas regelbundet i hälso- och sjukvården (Socialstyrelsens nationella riktlinjer för Vård vid astma och KOL, rekommendation 2).

 

Frågeformuläret CAT

CAT består av 8 frågeställningar om KOL-relaterade symtom. I instrumentet skattas förekomst eller svårighetgrad på dessa symtom på en 5-gradig skala. Totalpoängen summeras (0-40 poäng där en högre siffra indikerar en större påverkan) och kan ses som ett mått på hur mycket sjukdomen påverkar personens liv.

Så här används CAT

CAT fylls i av personen med KOL innan eller i samband med besök i hälso- och sjukvården och kan sedan utgöra ett diskussionsunderlag i mötet.

  • CAT kan användas för att förbättra bedömningen av en persons funktionsnedsättning
  • CAT kan användas för att bedöma effekt av rehabiliteringsprogram
  • CAT kan användas för att bedöma framtida risk för en exacerbation samt återhämtning efter en exacerbation
  • CAT bör genomföras med 3-6 månaders mellanrum
  • En förändring på ≥2 poäng bedöms som en klinisk relevant skillnad
  • CAT-poäng vid en måttlig till svår exacerbation är cirka 5 poäng högre

 

Sidan uppdaterades senast: 2017-08-04